O FUNDACJI UNIMETAL RECYCLING

PODNOSIMY POZIOM ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

O fundacji

Jako Fundacja Unimetal Recycling rozpoczęliśmy działalność w styczniu 2018 roku z inicjatywy Leszka Jurkowskiego. Jesteśmy prężną instytucją realizującą na terenie całej Polski przedsięwzięcia, które mają służyć upowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy na temat możliwości odzyskiwania i ponownego przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów. Wiemy, jak ważny jest recykling, dlatego chcemy uświadamiać innych.

Przez cały czas wpływamy na poziom świadomości ekologicznej, budujemy w ludziach poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także staramy się aktywizować do naszych działań statutowych.

Przy Fundacji Unimetal Recycling działa również Spółka Unimetal RecyclingDS Auto oraz najnowocześniejsze laboratorium analityczne Unimetal Rec – UniLab.biz.

Spółki te zajmują się recyklingiem oraz odzyskiwaniem metali szlachetnych z katalizatorów skupowanych od odbiorców nie tylko z Polski, ale i innych krajów (Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Austria, Czechy, Słowacja, Norwegia, Turcja, Arabia Saudyjska). Dodatkowo Unimetal Rec ofertę kieruje do producentów farmaceutycznych, suplementów diety, przemysłu chemicznego. Przeprowadza szerokie spektrum badań od surowca do gotowego produktu z wykorzystaniem najnowszych technologii.c

NASZA MISJA

Nasza misja brzmi – wspieramy i łączymy osoby oraz przedsiębiorstwa chcące wprowadzać pozytywne zmiany w swoim otoczeniu zarówno lokalnie, jak i na globalną skalę.

GŁÓWNE CELE FUNDACJI UNIMETAL RECYCLING

Ochrona środowiska

Popieramy i aktywnie promujemy wszelkie działalności, które mają na celu odzyskiwanie oraz ponowne przetwarzanie odpadów.

Upowszechnianie wiedzy

Edukujemy społeczeństwo – upowszechniamy wiedzę na temat różnorodnych możliwości recyklingu.

Nowoczesne techniki recyklingu

Nowoczesne techniki recyklingu Informujemy o najnowszych technikach związanych z recyklingiem każdego typu odpadów.

Ochrona środowiska

Działamy na rzecz rozwoju gospodarki, a także nauki.

Wspieranie start-upów

Wspieramy start-upy – pomagamy tym, którzy chcą promować nowe technologie i recykling.

Wszechstronny rozwój

Wspieramy działania edukacyjno-oświatowe kierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i seniorów. Stawiamy również na kształtowanie postaw prospołecznych.

PEŁNA LISTA CELÓW

 1. Działalność na rzecz rozwoju gospodarki i nauki,
 2. Ochrona środowiska,
 3. Popieranie i promocja wszelkiego rodzaju działalności mającej na celu odzyskiwanie i ponowne przetwarzanie odpadów,
 4. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat możliwości odzyskiwania i ponownego przetwarzania odpadów,
 5. Upowszechnianie najnowszych technik związanych z recyklingiem wszelkiego typu odpadów,
 6. Upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się:
 • przetwarzaniem odpadów zawierających metale szlachetne oraz inne surowce,
 • przetwarzaniem wielkogabarytowego i drobnego sprzętu AGD oraz RTV,
 • przetwarzaniem złomu metali kolorowych pozyskiwanych z „górnictwa miejskiego” – Urban Mining,
 • przetwarzaniem układów scalonych oraz elektrośmieci,
 • przetwarzaniem odpadów i surowców wtórnych,
 1. Ochrona i promocja zdrowia,
 2. Wspieranie Start-up i pomoc w rozwoju osób promujących nowe technologie i recykling,
 3. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
 4. Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej,
 5. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz seniorów w tym także kształtowanie postaw prospołecznych, promowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich,
 6. Wspieranie rozwoju kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i nauki chrześcijańskiej,
 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 10. Działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 13. Działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 14. Podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
 15. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 16. Wspieranie działalności charytatywnej,
 17. Promocja i organizacja wolontariatu.